عمومی

توانایی برگزاری یک وبینار را ندارید چطور می‌خواهید بر فوتبال حکومت کنید؟

او در شبی که برای حذف کمیته عزیزی خادم تشکیل جلسه داد، یک وبینار با مدیران ولسوالی داشت.

آقایانی که مهارت برگزاری وبینار را ندارند دست از این کار برداریم! (در همان سال چیزی دیده نشده است) مثل برگزاری وبینار برای خواندن آینده این فوتبال است.

تحریف بیش از حد، تصاویر گیج کننده و هرج و مرج در این وبینار (متن این وبینار را می توانید در مقالات آنلاین پیدا کنید) نشان دهنده عدم آمادگی است. سپس هیئت مدیره جلسه می گذارد و از شما در مورد پوچ بودن آنها می پرسد. با این حال، سیم های آنها به هم متصل است و ما شاهد حذف بسیاری از اتصالات در وبینار شما نبوده ایم!

251 251

دکمه بازگشت به بالا