عمومی

رونمایی از حدیث غبارگرفته و ابتکار شهرداری

در این بیان حکیمانه اصلی که معنای خداپرستی را تقویت می کند و مفهوم رهبری را توسعه و روشن می کند، این است:

الف) ساحت خداپرستی تنها «اجتناب از حرام» و «انجام کارها» نیست، بلکه عمل به اختیار است! عدم تخصص، پذیرش مسئولیتی است که نیازمند مهارت، تجربه، دانش و نوعی بی تقوایی است. در نتیجه انسان عابد و خداترس از انجام تعهدات خود کوتاه نمی آید.

ب) گفته را شهید چمران که اصل آن در احادیث صحیح امام مکرر ذکر شده است، علاوه بر «الحیات» مرحوم استاد محمدرضا حکیمی که با دقت و دقت انتخاب شده است، گفته شده است. انتخاب شد. مراقبت. در حديثى تعبير كرده است كه معامله با شخص مجهول فريب است.

ج) اکنون میزان ترس از خدا در سایه این حدیث با عبارت شهید چمران، متفاوت و متفاوت شده است و این نکته در اهدا و توزیع تابلوها در شهر تهران به حضور مردم و مسئولین آورده شده است.

منظورتان تعریف جدیدی از نحوه حکومت کردن است؟

د) صلاحیت و انتخاب فرد مناسب برای هر شغلی از عوامل مهم و حیاتی در مدیریت علم است. نه تنها در کشورهای غربی بلکه در کشورهای شرقی از جمله چین، روسیه، مالزی و غیره. آیا آنها نیز از عبادت بهره ای برده اند؟

ه) اگر الوهیت به عنوان معیار روشنگری انسان در تناسب مدیریت به معنای جدید آن استفاده شود، چگونه یا چه کسی می تواند آن را تشخیص دهد؟ شخص یا قانون یا سوابق و نمایه های خاصی از آثار که در هر زمینه ای در نظر گرفته می شود؟ در این صورت نیازی به اغوای مدیران در مقیاس جهانی نیست؟

و) غبار روبی از این حدیث صحیح قابل تقدیر است. حتی اگر مکرراً از دیگری ذکر شده باشند. پیروی از این توصیه مهم که هم برای افراد و هم برای گروه ها می تواند رهایی بخش و مؤثر باشد، مهم است.

در عین حال، پایان مبارزه طولانی، پیروزی تعهد به هنر است.

دکمه بازگشت به بالا