اقتصادیایران کسب و کار

نقشه سیم کشی آردی انژکتوری

P0000 هيچ كد خطايي يافت نشد P0001 مدار رگولاتور بنزين باز است P0002 کارکرد نا درست مدار رگولاتور بنزين P0003 ا برای تهیه و خرید بست کمربندی کلیک کنید.

دفترچه راهنمای پژو آردی pdf | سیم کشی چراغ عقب آردی

تصال مدار رگولاتور بنزين با ولتاژ منفی P0004 اتصال مدار رگولاتور بنزين با ولتاژ مثبت P0005 مدار شير برقي قطع بنزين باز است P0006 اتصال  شير بر قي  قطع بنزين با ولتاژ منفي P0007 اتصال  شير بر قي  قطع بنزين با ولتاژ مثبت P0008 ناتواني در  کنتر ل قدرت موتور P0009 ناتواني در  کنتر ل قدرت موتور P0010 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( ورودي ، چپ ، جلو) P0011 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( ورودي ، چپ ، جلو) P0012 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( ورودي ، چپ ، جلو) P0013 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( ورودي ، چپ ، جلو) P0014 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( خروجي ، راست  ، پشت) P0015 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( خروجي ، راست  ، پشت) P0016 كاركرد نادرست مدار  سنسور دور موتور يا سنسور ميل بادامکي P0017 كاركرد نادرست مدار  سنسور دور موتور يا سنسور ميل بادامکي P0018 كاركرد نادرست مدار  سنسور دور موتور يا سنسور ميل بادامکي P0019 كاركرد نادرست مدار  سنسور دور موتور يا سنسور ميل بادامکي P0020 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( ورودي ، چپ ، جلو) P0021 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( ورودي ، چپ ، جلو) P0022 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( ورودي ، چپ ، جلو) P0023 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( خروجي ، راست  ، پشت) P0024 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( خروجي ، راست  ، پشت) P0025 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( خروجي ، راست  ، پشت) P0026 کار کرد نادرست شير برقي سوپاپ ورودي P0027 کار کرد نادرست شير برقي سوپاپ خرو جي P0028 کار کرد نادرست شير برقي سوپاپ ورودي P0029 کار کرد نادرست شير برقي سوپاپ خرو جي P0030 کار کرد نا درست مدار  گرمکن سنسور اکسيژن اول P0031 اتصال مدار  گرمکن سنسور اکسيژن اول با ولتاژ منفي P0032 اتصال مدار  گرمکن سنسور اکسيژن اول با ولتاژ مثبت P0033 كاركرد نادرست مدار شير برقي حذف توربو شارژر P0034 اتصال مدار شير برقي حذف توربو شارژر با  ولتاژ منفي P0035 اتصال مدار شير برقي حذف توربو شارژر با  ولتاژ مثبت P0036 کار کرد نا درست مدار  گرمکن سنسور اکسيژن دوم P0037 اتصال مدار  گرمکن سنسور اکسيژن دوم  با ولتاژ منفي P0038 اتصال مدار  گرمکن سنسور اکسيژن دوم با ولتاژ مثبت P0039 كاركرد نادرست مدار شير برقي حذف توربو شارژر يا سوپر شارژر P0040 کار کرد نا درست مدار  سنسور اکسيژن P0041 کار کرد نا درست مدار  سنسور اکسيژن P0042 کار کرد نا درست مدار  گرمکن سنسور اکسيژن سوم P0043 اتصال مدار  گرمکن سنسور اکسيژن سوم با ولتاژ منفي P0044 اتصال مدار  گرمکن سنسور اکسيژن سوم با ولتاژ مثبت P0045 مدار شير برقي  تقويت توربوشارژر يا شير برقي  تقويت سوپرشارژر  باز است P0046 کار کرد نادرست مدار  شير برقي  تقويت توربوشارژر يا شير برقي  تقويت سوپرشارژر P0047 اتصال شير برقي تقويت توربوشارژر يا شير برقي  تقويت سوپرشارژر با ولتاژ منفي P0048 اتصال شير برقي تقويت توربوشارژر يا شير برقي  تقويت سوپرشارژر با ولتاژ مثبت P0049 سرعت بيش از اندازه توربين توربوشارژر يا سوپرشارژر P0050 کار کرد نا درست مدار  گرمکن سنسور اکسيژن اول P0051 اتصال مدار  گرمکن سنسور اکسيژن اول با ولتاژ منفي P0052 اتصال مدار  گرمکن سنسور اکسيژن اول با ولتاژ مثبت P0053 کار کرد نا درست مدار  گرمکن سنسور اکسيژن اول P0054 کار کرد نا درست مدار  گرمکن سنسور اکسيژن دوم P0055 کار کرد نا درست مدار  گرمکن سنسور اکسيژن سوم P0056 کار کرد نا درست مدار  گرمکن سنسور اکسيژن دوم P0057 اتصال مدار  گرمکن سنسور اکسيژن دوم با ولتاژ منفي P0058 اتصال مدار  گرمکن سنسور اکسيژن دوم با ولتاژ مثبت P0059 کار کرد نا درست مدار  گرمکن سنسور اکسيژن اول P0060 کار کرد نا درست مدار  گرمکن سنسور اکسيژن دوم P0061 کار کرد نا درست مدار  گرمکن سنسور اکسيژن سوم P0062 کار کرد نا درست مدار  گرمکن سنسور اکسيژن سوم P0063 اتصال مدار  گرمکن سنسور اکسيژن سوم با ولتاژ منفي P0064 اتصال مدار  گرمکن سنسور اکسيژن سوم با ولتاژ مثبت P0065 کار کرد نادرست انژکتور هوا P0066 کار کرد نادرست انژکتور هوا يا اتصال با  ولتاژ منفي P0067 اتصال انژکتور هوا با ولتاژ مثبت P0068 کار کرد نادرست سنسور منيفولد ( فشار هوا ) يا سنسور مف ( حجم هوا ) يا سنسور دريچه گاز P0069 کار کرد نادرست سنسور منيفولد ( فشار هوا ) يا سنسور فشار هوا P0070 كاركرد نادرست مدار سنسور دماي هواي بيرون P0071 كاركرد نادرست مدار سنسور دماي هواي بيرون P0072 كاركرد نادرست مدار سنسور دماي هواي بيرون P0073 كاركرد نادرست مدار سنسور دماي هواي بيرون P0074 نوسان در مدار سنسور دماي هواي بيرون P0075 کار کرد نادرست شير برقي سوپاپ ورودي P0076 اتصال شير برقي سوپاپ ورودي با ولتاژ منفي P0077 اتصال شير برقي سوپاپ ورودي با ولتاژ مثبت P0078 کار کرد نادرست شير برقي سوپاپ خروجي گاز P0079 اتصال شير برقي سوپاپ خروجي گاز با ولتاژ منفي P0080 اتصال شير برقي سوپاپ خروجي گاز با ولتاژ مثبت P0081 کار کرد نادرست شير برقي سوپاپ ورودي P0082 اتصال شير برقي سوپاپ ورودي با ولتاژ منفي P0083 اتصال شير برقي سوپاپ ورودي با ولتاژ مثبت P0084 کار کرد نادرست شير برقي سوپاپ خروجي گاز P0085 اتصال شير برقي سوپاپ خروجي گاز با ولتاژ منفي P0086 اتصال شير برقي سوپاپ خروجي گاز با ولتاژ مثبت P0087 فشار پايين ريل سوخت P0088 فشار بالاي ريل سوخت P0089 کارکرد نادرست رگولاتور شماره يک فشار سوخت P0090 مدار رگولاتور شماره ي 1 فشار سوخت باز است P0091 اتصال رگولاتور شماره ي 1 فشار سوخت با زمين P0092 اتصال رگولاتور شماره ي 1 فشار سوخت با ولتاز مثبت P0093 نشتي بزرگ در سوخت رساني P0094 نشتي کوچک در سوخت رساني P0095 كاركرد نادرست مدار حسگر شماره ي 2 دماي هواي ورودي P0096 كاركرد نادرست مدار حسگر شماره ي 2 دماي هواي ورودي P0097 اتصال حسگر شماره ي 2 دماي هواي ورودي  با ولتاژ منفي ورودي P0098 اتصال حسگر شماره ي 2 دماي هواي ورودي  با ولتاژ مثبت ورودي P0099 نوسان در مدار حسگر شماره ي 2 دماي هواي ورودي P0100 كاركرد نادرست مدار حسگر مف ( وزن هواي در جريان )يا وف ( حسگر حجم هواي در جريان ) P0101 كاركرد نادرست مدار حسگر مف ( وزن هواي در جريان )يا وف ( حسگر حجم هواي در جريان ) P0102 كاركرد نادرست مدار حسگر مف ( وزن هواي در جريان )يا وف ( حسگر حجم هواي در جريان ) P0103 كاركرد نادرست مدار حسگر مف ( وزن هواي در جريان )يا وف ( حسگر حجم هواي در جريان ) P0104 نوسان مدار حسگر مف ( وزن هواي در جريان )يا وف ( حسگر حجم هواي در جريان ) P0105 کار کرد نادرست سنسور منيفولد ( فشار هوا ) يا سنسور فشار هوا ( بارو ) P0106 کار کرد نادرست سنسور منيفولد ( فشار هوا ) يا سنسور فشار هوا ( بارو ) P0107 کار کرد نادرست سنسور منيفولد ( فشار هوا ) يا سنسور فشار هوا ( بارو ) P0108 کار کرد نادرست سنسور منيفولد ( فشار هوا ) يا سنسور فشار هوا ( بارو ) P0109 نوسان در مدار  سنسور منيفولد ( فشار هوا ) يا سنسور فشار هوا ( بارو ) P0110 كاركرد نادرست مدار حسگر  دماي هواي ورودي P0111 كاركرد نادرست مدار حسگر  دماي هواي ورودي P0112 كاركرد نادرست مدار حسگر  دماي هواي ورودي P0113 كاركرد نادرست مدار حسگر  دماي هواي ورودي P0114 نوسان در مدار حسگر دماي هواي ورودي P0115 كاركرد نادرست مدار دماسنج آب رادياتور P0116 كاركرد نادرست مدار

آیدا چم سورکی

آیدا چم سورکی هستم متولد 1381 تحصیل کرده در رشته علوم تربیتی و علاقمند به نویسندگی و فعال در شبکه های اجتماعی
دکمه بازگشت به بالا