علمی

افزایش ذخایر خون در کشور به ۸ روز / نظام مراقبت از خون در ۹۵ درصد بیمارستان‌ها

سازمان انتقال خون از افزایش ذخایر خون و فرآورده‌های آن به هشت روز و همچنین انعقاد قرارداد ساخت بزرگ‌ترین سردخانه پلاسما خبر داد.

به گزارش اخبار ایران من، سازمان انتقال خون ایران همزمان با هفته دولت، اهم فعالیت‌ها، اقدامات و برنامه های این سازمان در دولت سیزدهم را اعلام کرد.

سازمان انتقال خون ایران، افزایش حدود ۹ درصدی شاخص اهدای خون کشور در سال ۱۴۰۱، انعقــاد قرارداد ساخت بزرگتریـن سردخانه پلاسمای کشــور، برنامـه ریـزی و یـا راه انـدازی بیـش از ۹۰ مرکـز خونگیـری ثابـت، سـیار و یـا موقـت بـه ویــژه در اســتان‌هــای بســیار محــروم کشــور و راه‌انــدازی بانــک خــون ناوگــروه نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری اســلامی ایــران در مأموریـت رزمایـش بـرون مـرزی ناوگـروه ۸۶ را از جمله مهمترین دستاوردها و اقدامات این سازمان عنوان کرد.

افزایش ذخایر خون و فرآورده های آن از ۵ روز به ۸ روز، ایجــاد ذخیــره اســتراتژیک کیــت و کیســه هــای خــون بــه نحــوی کــه در حــال حاضــر، تمامــی اقــلام اســتراتژیک ســازمان تــا پایــان ســال جــاری تامیــن شــده اســت، افزایش شاخص توزیع به درخواست بیمارستانی از ۹۱ درصد به حدود ۱۰۰ درصد، افزایـش و تمدیـد اسـتقرار نظام مراقبـت از خـون (هموویژیلانس) در ۹۵  درصد بیمارسـتان‌های کشــور، افزایــش میــزان اســتفاده از کیســه هــای فیلتــردار (تولیــد خــون کــم لکوســیت) از ۲۰ درصد بــه ۶۰ درصد بــا هــدف کاهــش واکنــش هــای ناشــی از تزریــق خــون و فــرآورده های آن کـه در صـورت حمایـت و تامیـن اعتبـار لازم، تـا پایـان سـال ۱۴۰۴ بـه ۱۰۰ درصـد خواهـد رسـید و همچنین توسـعه سیسـتم اتوماسـیون گـروه بنـدی گـروه هـای خونـی اصلـی (Rh & ABO ) از ۴ مرکـز در سـال ۱۴۰۰ بـه ۲۴ مرکـز تـاکنـون کـه موجـب اسـتقلال تمامـی اسـتان هـا تـا پایـان سـال جـاری خواهـد شـد از جمله اقدامات سازمان انتقال خون ایران است.

اسـتقرار سیسـتم اتوماسـیون گـروه بنـدی گـروه هـای خونـی فرعـی(,Kell, Ee, CcMNS, Kidd, Duffy )… بــه ۱۶ اســتان تــا پایــان ســال ۱۴۰۱ کــه کــه موجــب اســتقلال تمامـی اسـتان هـا تـا پایـان سـال جـاری خواهـد شـد، ارتقای کیفی آزمایش غربالگری سیفلیس از روش دستــی به روش فناوری اتوماســیون، آغـاز فرآینـد اجرایـی انجـام آزمایـش‌هـا غربالگـری (تسـت NAT ) در حجم یـک میلیون تسـت کـه در صـورت تامیـن اعتبـار لازم مـی تـوان انتظـار داشـت در پایـان سـال ۱۴۰۳، کل کشــور تحــت پوشــش ایــن خدمــت نویــن قــرار گیــرد و ضمــن ارتقــای چشــمگیر شـاخص هـای سلامت خون (کاهـش قابل توجـه خطـر انتقـال ویـروس از راه خـون و فـرآورده های آن)، موجـب ایجـاد ارزش افـزوده بـرای پلاسمای تولیـدی جهـت تهیـه داروهـای مشـتق از پلاسمای انسـانی گـردد، راه‌انــدازی آزمایــش هــا غربالگــری آنتــی بــادی (اهداکننــدگان خــون) CAT بــرای اولیــن بــار در کشــور بــا حجــم نمونــه ۱.۵ میلیــون تســت کــه بــه ویــژه در بیمــاران خــاص و عزیــزان تالاسمی دریافــت کننــده خــون، تضمیــن کننــده انطبــاق کامــل خــون دریافتــی بــا بــدن بیمــار بــوده، موجــب پیشــگیری از عــوارض پــس از دریافــت خـون مـی گـردد و در صـورت تامیـن اعتبـار لازم در نیمـه دوم سـال جـاری، کل کشـور تحــت پوشــش ایــن آزمایــش قــرار خواهــد گرفــت، انجـام اقدامـات اولیـه جهـت اسـتقرار دسـتگاه هـای NGS بـه صـورت رایـگان و خریـد کیت هــای مــورد نیــاز در ســال جــاری بــه صــورت آزمایشــی جهــت ۱۰۰۰ نمونــه از خــون‌های اهدایی، با هدف غنــی‌ســازی بانــک HLA و تســهیل انجــام پیونــد ســلول‌هــای بنیــادی خونســاز در کشــور، برنامه‌ریــزی برای راه‌اندازی فناوری نویـن تهیـه پلاکت بـه روش بافـی کـوت Buffy Coat بـرای اولیـن بـار در کشـور بـا هـدف افزایـش طـول عمـر پلاکت و افزایـش حجـم پلاسما اسـتحصالی و اصــلاح دســتورالعمل افزایــش طــول عمــر مؤثــر پلاســمای اســتحصالی از ۲۴ مــاه بــه ۳۶ مــاه از دیگر اقدامات سازمان انتقال خون است.

همچنین اصـلاح دسـتورالعمل افزایـش طـول عمـر مؤثـر پلاسـمای درمانـی مـورد مصـرف مراکـز درمانـی از ۳ مـاه بـه ۱۲ مـاه، در راســتای افزایــش ۲۰ درصد حجــم پلاســمای اســتحصالی و دســتیابی بــه هــدف تولیــد پلاسـمای قابـل پالایش از ۱۸۰۰۰۰ لیتـر بـه ۲۵۰۰۰۰ لیتـر تـا پایـان سـال جـاری، واقعــی‌ســازی تعرفــه خدمــات تمــام شــده آمــاده‌ســازی و فــرآوری پلاســمای استـحصالی بـه منظور ارسـال جهـت تولید داروهای مشتق از پلاسـما (بـه نزدیـکترین تعرفـه ممکـن) بـر اسـاس آخریـن هزینـه تمـام شـده فـرآوری و آمـاده سـازی پلاسـما، بـا هـدف حفـظ و حراسـت از بیـت المـال و تـلاش در راسـتای دریافـت به موقـع و کامــل حــق مــردم، انحصارشـکنی در ارسـال پلاسـما بـه شـرکت‌هـای پالایشـگر و حمایـت از ورود شـرکت‌هــای جدیــد، بــا نــگاه بــه شــرق، از جملــه حمایــت از ورود کشــور بــاروس بــه مقولــه اسـتحصال داروهـای مشـتق از پلاسـما، تعییـن تکلیـف محمولـه‌هـای پلاسـمای فاقـد لولـه‌هـای آزمایـش هـای مولکولـی و همچنیـن دیگـر فـرآورده هـای تولیـدی در مراکـز انتقـال خـون شـامل CPP و کرایـو کـه سـال هـا در سـازمان بلاتکلیـف بـوده‌انـد، راه‌انــدازی شــبکه ملــی پلاســما در کشــور بــه منظــور تأمیــن محصــولات پلاســمای قابـل پالایـش توسـط مراکـز دارای مجـوز و تأمیـن پلاسـمای مـورد نیـاز مراکـز درمانـی کشـور توسـط مراکـز فاقـد مجـوز ارسـال بـه پالایشـگر، بهره‌برداری از سـه مرکـز پخـش خـون سـتاری، تهرانپـارس و شـهرری در اسـتان تهـران بـا هـدف تسـهیل ارسـال خـون بـه مراکـز درمانـی در راسـتای توجـه ویـژه بـه مقولـه پدافنـد غیـر عامـل، اسـتقرار بانـک خـون پیـش بیمارسـتانی در آمبولانـس‌هـای زمینـی و هوایـی اورژانس ۱۱۵ بــا هــدف کاهــش مــرگ و میــر و ناتوانــی‌هــای جســمی در مجروحیــن ســوانح و حـوادث جاده‌ای و مـادران بـاردار در مناطـق صعـب‌العبـور از اقدامات این سازمان است.

راه‌انــدازی بانــک خــون ناوگــروه نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری اســلامی ایــران در مأموریـت رزمایـش بـرون مـرزی ناوگـروه ۸۶ کـه بیـش از ۸ مـاه در آب‌هـای آزاد جهـان بـه طـول انجامیـد. ایـن سـازمان بـه منظـور دسترسـی پرسـنل درمانـی ایـن ناوگـروه بــه خــون مــورد نیــاز کادر اعزامــی در حــوادث احتمالــی و همچنیــن جهــت پاســخ بــه نیـاز خـون در جریـان اعمـال جراحـی در بیمارسـتان داخـل ناوشـکن، بـرای اولیـن بـار در بیــن کشــورهای منطقــه، اقــدام بــه آمــوزش کارکنــان درمانــی و اســتقرار بانــک خــون بیمارســتانی شــامل تامیــن خــون منجمــد بــا گــروه خونــی O منفــی، تامیــن تجهیــزات تخصصــی نگهداشــت و آمــاده ســازی خــون منجمــد در شــرایط ویــژه بــا رعایــت اســتاندارد جهانــی، در ناوشــکن نیــروی دریایــی نمــود، آغــاز احــداث مرکــز جامــع آموزشــی، پژوهشــی و فــرآوری طــب انتقــال خــون و انبــار اسـتراتژیک کشـوری در شـهر جدیـد پرنـد بـه عنـوان مرکـز پشـتیبان تهـران در مقولـه پدافنــد غیرعامــل (پــروژه خیرســاز)، انعقــاد قرارداد ساخت بزرگتریـن سردخانه پلاسمای کشــور بـا ظرفیت یکصــد هـزار لیتر در اسـتان قزوین (با مشــارکت خیّریـن) و نیـز سردخانه ۵۰ هـزار لیتـری پلاسما در استان مرکــزی (اراک)، شــروع عملیــات ســاخت و مــوارد در حــال ســاخت و ســاز، مجموعــا شــامل بیــش از ۴۰ مرکــز انتقــال خــون در ســطح کشــور بــه عنــوان پایــگاه خونگیــری، مرکــز تهیــه فــرآورده، ســردخانه و … بــا تامیــن اعتبــار از طریــق دولــت، اســتانداری‌هــا، ســتاد مرکـزی سـازمان انتقـال خـون ایـران و نیـز کمـک‌هـای خیریـن، شـهرداری‌هـا، بنیـاد مســکن و شهرســازی و… و. ، برنامـه‌ریـزی یـا راه انـدازی بیـش از ۹۰ مرکـز خونگیـری ثابـت، سـیار و یـا موقـت بـه ویــژه در اســتان هــای بســیار محــروم کشــور کــه بیــش از ۲۰ مــورد آن در شــهرهای اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان نظیـر چابهـار، ایرانشـهر، زاهـدان، هیرمنـد، نیـک شـهر، هامــون، لاشار، فنــوج، دشــتیاری، ســرباز، دلــگان، کنــارک، راســک، ســیب ســوران، زرآبــاد، مهرســتان، گلشــن، قصــر قنــد، بجنــورد، تفتــان، میرجــاوه، زهــک، فیــروز و … قــرار دارد هم از دیگرا قدامات سازمان انتقال خون در سال‌های اخیر است.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، تشــکیل مجمــع خیّریــن حامــی انتقــال خــون در اســتان هــای کشــور بــا هــدف برخــورداری از ظرفیــت خیّریــن در توســعه زیرســاخت هــای حیاتــی ســازمان، جمـع آوری مبالغ اهدایـی بالـغ بـر ۴۶۹ میلیـارد و ۵۰ میلیـون تومـان بـه صـورت نقـدی و غیرنقدی در کمتر از یک ســال از طریـق معاونـت اجتماعـی، برگــزاری اولیــن اجــلاس تخصصــی مدیــران انتقــال خــون کشــورهای عضــو گــروه پنج، ۲۵ لغایت ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ نیز از جمله اهم اقدامات این سازمان است.

براساس اعلام وزارت بهداشت، سازمان انتقال خون ایران، تنها مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در منطقه و عضو پیوسته انجمن بین المللی انتقال خون ISBT و عضو پیوسته انجمن آسیایی طب انتقال خون AATM، بوده و تنها کشور اسلامی در منطقه شرق مدیترانه است که عضو انجمن بین‌المللی خون‌های نادر است. ســازمان انتقــال خــون ایــران در هفدهمین کنگره سالانه انجمن آسیایی طب انتقال خـون در دســامبر ۲۰۲۲ در بنــگلادش جایــزه برتریــن ســازمان انتقــال خــون آســیا را نیز کسب کرده است.

انتهای پیام

بخش علوم پزشکی

هدفم این است که با ارائه محتواهای علمی و امیدوارکننده، به شما کمک کنم تا از جدیدترین تحقیقات در زمینه سلامتی مطلع شوید و اقدامات مناسبی را برای بهبود و حفظ سلامتی خود بگیرید.
دکمه بازگشت به بالا