مردم و اجتماعایران کسب و کار

سکه مهریه چگونه محاسبه میشود؟

سقف مطالبه مهریه چقدر است؟

در فصل ازدواج و ماده 22 آمده است که اگر مهریه بیش از 110 سکه باشد پرداخت آن مشروط به توانایی مالی زوج است این مورد توسط مشاوره حقوقی خانواده نیز بطور کامل به شما توضیح داده خواهد شد. طبق این قانون ميزان مهريه متعارف 110 سكه بهار آزادي است كه مرد موظف است آن را پرداخت كند و وصول آن مشمول مقررات ماده 2 است، در صورتي كه مهريه سقف مذكور را رد كند، دادگاه تمكن مالي مرد را براي پرداخت بررسي مي‌كند و تصميم مي‌گيرد كه فرد زنداني شود يا خيریعنی فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.

 با اين حال تمام كساني كه تمكن مالي پرداخت 110 سكه را نداشته باشند، به زندان مي‌روند. رعایت مقررات مربوط به به نرخ روز کماکان الزامی است.

در اینجا سه حالت می توان متصور شد:

حالت اول

مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه است: که در اینصورت باید تمامی مهریه پرداخت شود، درغیراینصورت برابر قانون رفتار خواهد شد. (مطابق ماده ۲ قانون محکومیت های مالی)

حالت دوم

مهریه دقیقاً ۱۱۰ سکه است: که مانند حالت اول باید تمامی مهریه پرداخت شود، در غیر اینصورت برابر قانون رفتار خواهد شد. (طبق ماده ۲ قانون محکومیت های مالی کسانی که برای پرداخت ۱۱۰ سکه اقدام نکنند، راهی زندان می گردند.)

حالت سوم 

مهریه بیش از ۱۱۰ سکه تعیین شده است: که در این وضعیت، در ابتدا باید ۱۱۰ سکه مطابق قانون پرداخت گردد. (و در صورت امتناع از پرداخت، مطابق ماده۲ محکومیت های مالی زندان در انتظار فرد خاطی است) سپس دادگاه تمکن مالی فرد را بررسی کرده و مطابق وضعیت مالی و تمکن وی تصمیم گیری خواهد نمود.

ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی : هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد .

(ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، تقاضای طلبکار در بازداشت کردن بدهکار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمه را به رسمیت شناخته است)

نکات مهم دعوای مطالبه مهریه

 • در تعلق مهریه به زوجه بعد از انحلال نکاح در صورت عندالمطالبه بودن شبهه ای نیست. ولی در میزان مهریه ای که به زن تعلق خواهد گرفت نیاز به بررسی بیشتر مواد قانونی داریم.
 •  قانونگذار در اصلاح مواد مربوط به مطالبه مهریه از سوی زوجه در قانون حمایت از خانواده در سال 1391 به روند فزاینده ی پرونده ها و حبس های ناشی از عدم پرداخت مهریه از سوی زوج، خاتمه داد و با تعیین سقف برای مطالبه از سوی زوجه به نظام مند کردن این نهاد پرداخت.
 •  برای مطالبه مهریه از سوی زوجه در ابتدا باید توجه کرد میزان مهریه تعیین شده از سوی طرفین چه مقدار است. اگر میزان مهریه تعیین شده تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، قانونگذار نحوه وصول این میزان را در مواد آغازین معین کرده.
 •  لازم به ذکر است اثبات ملائت (دارا بودن) زوج از سوی زوجه تا سقف 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن لازم نمی باشد.
 •  طبق ماده 1 قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی: ” هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی(مثلا مهریه) به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم له تسلیم می شود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد، اموال محکوم علیه (زوج) با رعایت  و مطابق و سایر مقررات مربوط،توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می شود.
 •  طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومی های مالی: مرجع اجرا کننده رای اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند.” و طبق تبصره این ماده: ” در موردی که محکوم به عین معین بوده و محکوم له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجرا کننده رای مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.”
 •  در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قانونگذار ضمانت اجرای حبس را در نظر گرفته که طبق این ماده: گ اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکمیا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.”
 •  اما چنانچه میزان مهریه بیش از 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن تعیین شود، نحوه مطالبه آن تغییر پیدا خواهد کرد.
 •  در نتیجه زوجه برای مطالبه مهریه بیش از 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باید ملائت( دارا بودن ) زوج را اثبات نماید و حتی در صورت اثبات ملائت زوج از سوی زوجه و عدم پرداخت مهر از سوی زوج که زوجه توانسته ملائتش را اثبات کند، ضمانت اجرای حبس اجرا نمی گردد و صرفا با معرفی مال( اعم از منقول یا غیرمنقول ) از طرف زوجه یا وکیل ایشان نسبت به توقیف آن از طرف مرجع قضایی اقدام خواهد شد.
 • تمام احکامی‌ که از سوی دادگاه‌های بدوی صادر می‌شود تنها زمانی قابل اجرا است که این احکام به قطعیت برسد.رسیدن به قطعیت حکم نیز معمولا به دو شکل و شیوه مشخص اتفاق می‌افتد.

الف: شکل اول این است که هر دو طرف حکم را می‌پذیرند و با نوشتن این جمله که «نسبت به حکم صادره اعتراضی ندارم و حق تجدیدنظرخواهی را از خودم سلب می‌کنم» موافقت خود را با حکم صادره اعلام می‌کنند.

ب: شکل دوم هم این است که با اعتراض یکی از طرفین پرونده و یا هر دو طرف نسبت به حکم صادرشده، پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود تا نسبت به اعتراض هر دو طرف پرونده رسیدگی گردد.

 •  واقعیت موجود در دادگاه‌های خانواده نشان می‌دهد که در اغلب موارد زنان و مردان حکم دادگاه بدوی درباره را نمی‌پذیرند و با اعتراض نسبت به این حکم، شانس خود را برای به دست آوردن رای مطلوب امتحان می‌کنند. علت این مساله هم کاملا روشن است. در اغلب موارد مردان نسبت به هر نوع تقسیطی اعتراض دارند و می‌خواهند تا حد ممکن پیش‌قسط و اقساط کمتری بپردازند.زنان هم که معمولا مسیری سخت و طولانی را برای به دست آوردن مهریه طی کرده‌اند همیشه می‌خواهند حاصل جنگ و گریز طولانی خود را با پیش‌ قسطی چرب و نرم‌تر و اقساط ماهانه بیشتری دریافت کنند اما اگر مردی همان حکم دادگاه اولیه را بپذیرد و در زمان صدور حکم در زندان و یا در مرخصی باشد، با پرداخت مهریه، نیم عشر و هزینه دادرسی بلافاصه از زندان آزاد می‌شود و دیگر نیازی نیست تا منتظر قطعی شدن حکم بماند.
 • مرحله تجدیدنظرخواهی برای اغلب مردانی که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به سر می‌برند مرحله‌ای سخت و عذاب‌آور است. طبق قانون هریک از طرفین می‌توانند تا ۲۰ روز پس از ابلاغ حکم نسبت به آن تقاضای کنند. تقاضای تجدیدنظرخواهی هم اغلب به این شکل است که فرد تجدیدنظر خواه با ارائه دادخواستی جداگانه لایحه تجدیدنظرخواهی خود را به دادگاه ارائه می‌دهد.
 • در مورد مهریه اغلب زنان با هدف آزار و اذیت همسر خود ارائه لایحه تجدیدنظرخواهی را معمولا به آخرین روز واگذار می‌کنند و به همین دلیل مرد مدت زمانی طولانی‌تر را در زندان می‌ماند. البته درباره مردانی که در زندان حضور دارند، دادگاه معمولا صدور، تایپ و ابلاغ حکم را با سرعت بیشتری انجام می‌دهد اما برای زندانی یک روز هم یک روز است.
 • بررسی پرونده‌ها در دادگاه تجدیدنظر معمولا چندان طولانی نیست. پرونده‌ای هم که در آن مرد زندانی باشد با سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. تجربه نشان داده معمولا دادگاه تجدیدنظر در صورت زندانی بودن مرد در حکم صادره مهریه تخفیف می‌دهد و پیش‌قسط و قسط را کم می‌کند. این اتفاق در صورتی رخ می‌دهد که زن دلایل قانع‌کننده‌ای را در رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مرد به دادگاه ارائه نکند اما در صورتی که دلایل کافی از سوی زن به دادگاه ارائه شود وضعیت فرق می‌کند.
 • دادگاه تجدیدنظر بعد از بررسی پرونده و صدور حکم، پرونده را به دادگاه بدوی می‌رساند. در این مرحله مرد و یا یکی از بستگان او می‌توانند برای پرداخت مهریه اقدام و در قالب نامه‌ای به دادگاه «تقاضای اجرای حکم» را مطرح کنند. دادگاه نیز با ارسال نامه‌ای برای شعبه اجرای احکام قطعی شدن رای را تایید و پرداخت قسط را بدون مانع عنوان می‌کند. پرداخت‌کننده مهریه علاوه بر پرداخت قسط اول باید نیم عشر را نیز پرداخت کند.
 • ممکن است در صورت زیاد بودن نیم عشر اجرای احکام این مبلغ را نیز قسطی کند اما در اغلب موارد به دلیل این‌که این پول به طور مستقیم به خزانه دولت واریز می‌شود و دولت هم به سادگی از حق خودش نمی‌گذرد، این مبلغ به صورت نقد دریافت می‌شود. با پرداخت پیش‌قسط و قسط اول و نیم عشر و دیگر هزینه‌ها همچون: هزینه دادرسی، اجرای احکام در اولین فرصت نامه‌ای برای زندان می‌نویسد و در نامه عنوان می‌شود که زندانی مهریه با توجه به پرداخت اولین قسط و در موارد اندکی به دلیل گذشت شاکی در صورتی که به دلیل جرم دیگری در زندان حضور ندارد می‌تواند از زندان آزاد شود.
 • این نامه با پیک مخصوص دادگاه بلافاصله برای زندان ارسال می‌شود و معمولا بعد از غروب آفتاب زندانی در صورتی که در داخل زندان جرمی‌ مرتکب نشده باشد که مجازات داشته باشد از زندان آزاد می‌شود و به زندگی خود بازمی‌گردد.
 • در تمامی ‌احکام مالی مربوط به مهریه و نفقه این نکته ذکر می‌شود که در صورت عدم پرداخت مهریه یا نفقه از سوی مرد، با درخواست زن بار دیگر مرد بازداشت خواهد شد. معنی این جمله این است که مرد باید ماه به ماه و در تاریخی مشخص بدهی خود را پرداخت کند. اگر در پرداخت بدهی تاخیری رخ دهد اجرای احکام معمولا تا ده روز حکم جلب صادر نمی‌کند اما در قبال دریافت با تاخیر مهریه، به میزان قیمت سکه در همان روز یک‌بیستم از مرد جریمه می‌گیرد.
 • بعد از ۱۰۰ روز نیز در صورتی که زن تقاضای جلب همسرش را مطرح کند، پرونده اجرای احکام به شعبه رسیدگی‌ کننده ارسال و با بررسی پرونده توسط قاضی و موافقت او، اجرای احکام نیز دوباره حکم جلب تازه‌ای صادر می‌کند.در چنین مواردی برخی از مردان که توانایی پرداخت مهریه را ندارند با مراجعه به قاضی پرونده از او می‌خواهند تا مثلا برای یک هفته به آنها مهلت دهند.
 • در صورت موافقت، قاضی پرونده را تا مدتی که مهلت داده به اجرای احکام ارسال نمی‌کند و مرد می‌تواند بدهی خود را با تاخیر و البته جریمه بپردازد و دیگر ترس از حکم جلب را هم نداشته باشد.

ضمانت اجرای عدم پرداخت اقساط مهریه 

مهریه یک بدهی است که با نظر دادگاه به جای پرداخت یکباره به شکل قسطی دریافت می‌شود و این مساله هیچ تاثیر خاصی در ماهیت آن ندارد. برخی مردان تصور می‌کنند بعد از پرداخت چند قسط مهریه می‌توانند دیگر آن را نپردازند اما باید به این مساله توجه کرد که در صورت عدم پرداخت این دین، مهریه از حالت اقساط به حالت «حال» در می‌آید و اصطلاحا این دین «حال» می‌شود و با منتفی شدن حالت «اقساط» مرد مجبور خواهد شد تا تمامی‌ آن را به شکل نقد بپردازد و دیگر امکان قسطی شدن آن وجود ندارد.

برخی تصورات غلط دیگر هم درباره مهریه وجود دارد که معمولا در زندان به مردان القا می‌شود. یکی از این تصورات این است که مرد می‌تواند چند قسط از مهریه را در اجرای احکام دادگاه بپردازد و پس از آن می‌تواند با هدف اذیت و آزار زن اقساط دیگر را در دادگاه‌های شهرهای دیگر بپردازد. آموزش غلط دیگر دوران زندان هم این است که مرد می‌تواند سکه‌های تقلبی را به جای سکه واقعی به همسرش بپرازد یا این‌که دو قسط را بدهد و بعد یک قسط را ندهد.

در پاسخ به چنین نکاتی باید بگوییم مهریه تنها در شعبه‌ای از اجرای احکام قابل پرداخت است که در آن پرونده تشکیل شده باشد و اساسا هیچ کدام از دادگاه‌های خانواده دیگر در سراسر کشور اقساط مهریه را از مرد دریافت نمی‌کنند مگر آن‌که پرونده‌ای در آن شهر تشکیل شده باشد. این مساله هم تنها در شرایطی رخ می‌دهد که محل زندگی یا کار مرد به شهری دیگر منتقل شود و او بتواند این تغییر جغرافیایی را با دلایل کافی به دادگاه اثبات کند.

در آن صورت پرونده نیز ممکن است به آن شهر منتقل شود. البته مهریه از سوی اعضای خانواده، دوستان، پیک موتوری و… هم قابل پرداخت است تا هیچ مردی به بهانه‌هایی مانند: حضور در ماموریت کاری، بیماری احتمالی، گرفتاری شغلی و… از زیر پرداخت این دین شانه خالی نکند. در اغلب دادگاه‌ها هم بابت پرداخت مهریه از فرد مراجعه‌کننده امضا گرفته می‌شود تا حضور او در دادگاه اثبات شود.

در پرداخت سکه نیز معمولا امکان انجام هیچ تقلبی وجود ندارد زیرا به دلیل برخی تقلب‌های گسترده مدتی است در اغلب دادگاه‌های خانواده فضایی برای فروش سکه به وجود آمده که مردان با مراجعه به این بخش، سکه مورد نیاز خود را تهیه و فروشنده نیز در پاکتی سربسته این سکه را قرار داده و به دست مرد می‌دهد. مردان پس از دریافت این پاکت باید به شعبه اجرای احکامی‌که در آن پرونده دارند مراجعه کرده و با بیان این عبارت که «می‌خوام سکه بدم» پرونده خود را دریافت کنند.
پرونده اجرای احکام به دست مدیر این بخش داده می‌شود و او بعد از دریافت سکه رسیدی دوبرگی را امضا می‌کند. یک برگ از این رسید به مرد داده می‌شود و برگ دیگر در پرونده قرار می‌گیرد. تاریخ دریافت سکه نیز بسته به حکم صادره متفاوت است. اگر حکم تقسیط مهریه در دادگاه بدوی با عدم اعتراض هر دو طرف به قطعیت برسد، تاریخ ابلاغ حکم ملاک زمان پرداخت مهریه است.

مثلا اگر حکمی‌ در روز هفدهم ماه به مرد ابلاغ شود او باید هفدهم هر ماه برای پرداخت مهریه مراجعه کند. درباره دادگاه تجدیدنظر این مساله ملاک نیست و پرداخت مهریه باید از تاریخ صدور حکم انجام شود. مثلا اگر دادگاه در تاریخ پانزدهم ماه حکم خود را صادر کند و این حکم ده روز بعد به دست مرد برسد، مرد باید قسط اول خود را مطابق با تاریخ صدور حکم بپردازد و از این پس در تاریخ پانزدهم هر ماه برای پرداخت سکه به اجرای احکام مراجعه کند.

می‌توان پرداخت مهریه را هم بر اساس تاریخ مشخصی منظم کرد و مثلا با جلو انداختن یک قسط، قسط‌های بعدی را در اول، وسط یا آخر ماه داد. اگر هم تاریخ پرداخت مهریه با یک روز تعطیل مصادف باشد، باید روز بعد برای پرداخت مهریه به دادگاه مراجعه کرد. در مجموع بهتر است مردان بدهکار مهریه را هم مانند یکی از اقساط زندگی خود فرض کنند و تلاش کنند در این مورد هم خوش‌حساب باشند.

رسید دومی ‌که در پرونده اجرای احکام قرار می‌گیرد، برای این است تا بعد از مراجعه زن و پس از احراز هویت او، توسط زن امضا و مزین به اثر انگشت می‌شود و پس از آن سکه به او تحویل داده شود. برخلاف تحویل سکه، دریافت آن معمولا فقط شامل حال زن می‌شود و اعضای خانواده و اقوام نمی‌توانند برای دریافت سکه به دادگاه مراجعه کنند.

مهریه و پرداخت آن

مهم ترین تقسیم بندی مهریه ، آن را به دو دسته مهریه عند المطالبه و مهریه عند الاستطاعه تقسیم میکند. امروزه مهریه رایج در عقد نکاح ، مهریه عند المطالبه است زیرا نحوه ی وصول آن ساده تر و ضمانت اجرای آن قوی تر است. اما حتی در مهریه ی عند المطالبه نیز امکان قسطی کردن مهریه است. در ماده ی 1087 قانون مدنی در مورد مهریه چنین نوشته شده است: به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.”

شایان ذکر است این ماده برای مهریه عند المطالبه صدق بیشتری می کند . در مهریه ی عند المطالبه به محض درخواست مهر از جانب زن ، مرد ملزم به پرداخت آن می شود. حتی زن میتواند به موجب ماده ی 1085 قانون مدنی در صورت عدم دریافت مهریه از انجام وظایف زناشویی خود امتناع کند. البته اگر وظایف خویش را انجام بدهد نمیتواند از ماده ی 1085 قانون مدنی استفاده کند. اما از روش هایی دیگری میتواند اقدام به وصول مهریه خود کند مانند توافق با همسر یا به اجرا گذاشتن مهریه. در هر دو صورت مرد میتواند به قسطی کردن مهریه خود بپردازد.

مهر رایج در سطح کشور ما سکه تمام بهار آزادی است. تا 110 سکه تمام بهار ازادی ضمانت اجرای کیفری وجود دارد. بدین معنی که زوجه میتواند در صورت عدم پرداخت این 110 سکه توسط مرد اقدام به دریافت حکم جلب وی کند. اما به مازاد این 110 سکه ضمانت اجرای کیفری از بین می رود و به صورت حقوقی در میاید و مرد میتواند اقدام به قسطی کردن مهریه خویش کند.

نکته : به دلیل افزایش قیمت سکه در سال های اخیر ممکن است در عمل تعداد سکه ی کمتری ضمانت اجرای کیفری داشته باشد و یا برای پرداخت این 110 سکه تسهیلاتی برای مرد قائل شوند.

در هر حال با قسطی کردن مهریه فشار مالی کمتری به مرد وارد می شود . در ادامه به توضیح قانون قسطی کردن مهریه می پردازیم.

حکم اعسار و قسطی کردن مهریه

پیش از ورود به بحث شیوه ی اقدام برای قسطی کردن مهریه لازم به ذکر است برای این امر عدم توانایی مالی برای پرداخت کل مهریه باید وجود داشته باشد. اگر مرد توانمندی پرداخت کل مهر را به صورت کامل و یکجا داشته باشد نمیتواند قسطی کردن مهریه را مطالبه کند.

حتی زوجه میتواند به کمک وکیل خود اقدام به دریافت حکم توقیف اموال کند. هرچند که برای دریافت این حکم مدارک محکمه پسندی باید به دادگاه خانواده ارائه شود. اما مرد هم برای قسطی کردن مهریه باید مدارکی مبتنی بر عدم توانایی مالی ارائه کند که در ادامه به توضیح دقیق آن می پردازیم.

برای قسطی کردن مهریه  باید اقدام به دریافت حکم  اعسار کرد. اعسار در حقوق بدین معنی است مرد توامندی پرداخت بدهی هایش را ندارد و به تنگدستی میوفتد . در این مورد مرد برای پرداخت کل مهریه به صورت یکجا به تنگدستی می افتد .در حقیقت این حکم نشان دهنده ی عدم توامندی مالی مرد برای پرداخت کل مهریه می باشد. در شرایط کنونی و با توجه به قیمت سکه در اکثریت موارد امکان پرداخت کل مبلغ مهریه به صور یکجا نیست. به همین منظور دریافت حکم اعسار نیز آسان تر می شود. پس از دریافت این حکم  ، قسطی کردن مهریه صورت میگیرد.

برای دریافت حکم اعسار مدارکی از قبیل فیش حقوقی ، گزارش گردش حساب، لیست گزارش اموال میتواند تعیین کننده باشد. همچنین ارائه ی استشهاد نامه نیز می تواند بسیار موثر باشد.

لازم به ذکر است حکم اعسار موقتی است. یعنی پس از صدور میتواند به موجب ارائه ی مدرک دیگری از جانب زوجه مبنی بر توانمندی مالی مرد برای پرداخت کل مهریه ، ملغی گردد.

دادگاه ذی صلاح برای صدور حکم  اعسار دادگاهی است که به درخواست پرداخت مهریه از جانب زوجه رسیدگی می کند. در حقیقت ابتدا زن با مراجعه به مرجع ذی صلاح تقاضای مهریه میکند و مرد از طریق همان دادگاه اعلام اعسار می کند و تقاضای قسطی کردن مهریه را مطرح می کند.

پس از صدور حکم اعسار نوبت به درخواست قسطی کردن مهریه می رسد. قسطی کردن مهریه با توجه به شغل مرد ، میزان درآمد ، گردش مالی حساب وی و مواردی از این قبیل است. نحوه ی محسابه ی اقساط مهریه تماما بسته به نظر و صلاحدید دادگاه خانواده و قاضی هست.

ممکن است سوال پیش بیاید که تعینن حدود اقساط مهریه ، مقدار پیش قسط و نحوه قسط بندی اقساط مهریه به چه صورت است. اما در قانون هیچ ماده ای به شیوه قسطی کردن مهریه اختصاص داده نشده است و دادگاه و قاضی در این مورد مبنی بر تشخیص خود عمل می کنند. مقدار دقیقی نیز نمی توان تعیین کرد زیرا تعداد اقساط و مقدار آن از پرونده تا پرونده ی دیگر متفاوت است. شرایط زن و استطاعت مالی وی نیز علاوه بر توامندی مرد مد نظر قاضی و دادگاه قرار میگیرد.

اگر درخواست طلاق از طرف مرد صورت بگیرد و سپس، پس از درخواست حکم اعسار این درخواست از جانب دادگاه رد بشود ، مرد تا تسویه ی حقوق کامل زن توانایی دریافت حکم طلاق را نخواهد داشت.

پس از قسطی کردن مهریه و تعیین تعداد و مقدار اقساط مرد مستلزم پرداخت آن در زمان مشخص شده می شود. پس از دریافت هر قسط از مهریه باید رسید پرداخت صادر شود . همچنین پس از تسویه کامل مهریه باید در محضر ثبت شود . این امر حائز اهمیت بسیار است زیرا وجود مدرک معتبر امکان هرگونه شکایت مبنی بر عدم پرداخت مهریه را از بین می برد.

برای قسطی کردن مهریه لازم نیست حتما از طریق دادگاه اقدام کرد و با سازش و صلح نیز امکان پذیر است. اما در هنگامی که صلح صورت میگیرد نیز به ازای پرداخت هر قسط باید رسید دریافت شود . مزیت این نوع از قسطی کردن مهریه در سرعت و سهولت آن است.

تعدیل قسط بندی مهریه به چه صورت است ؟

ممکن است شرایطی که در زمان قسطی کردن مهریه وجود داشته است تغییر کند. برای مثال به موجب اتفاقی در زندگی مرد اعسار وی از بین برود و توانایی پرداخت کل مهریه را به صورت یک جا داشته باشد یا بالعکس. ممکن است طی شرایطی وضعیت مالی مرد بدتر شود و برای پرداخت اقساط تعیین شده مهریه نیز به سختی بیوفتد . در این صورت میتوان درخواست تعدیل قسط بندی مهریه را کرد و اقساط جدید را با توجه به شرایط موجود تعیین کرد. برای تعدیل قسط بندی مهریه به مدارک معتبر نیاز است برای مثال زوجه مدرکی مبتنی بر تمکن مالی مرد ارائه کند.

دکمه بازگشت به بالا